Informacje o przetwarzaniu i administratorze danych osobowych

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych (Administrator) jest:

INTAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim,
Odolanowska 60, 63-400 Ostrów Wielkopolski,
KRS 0000085446, REGON 250525170, NIP 6222430543

 1. W Spółce powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować poprzez adres korespondencyjny Administratora lub adres poczty elektronicznej:

iodo@intar.pl

 1. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

  Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 (RODO) w szczególności:

  a/ przesłanek wynikających z art. 6, ust. 1, lit. a) – zgoda, lit. b) – umowa, lit. c) – powszechnie obowiązujące przepisy prawa, lit. d) – ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, e) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym i lit. f) – ważny interes administratora RODO to jest:

  – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  – w celu realizacji praw i obowiązku wynikających z zawartej umowy z Administratorem;
  – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  –  przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
  –  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji usługi, zawarcia i realizacji umowy niezbędne.
 3. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych: przetwarzane są dane zwykłe niezbędne do celów realizacji umowy.
 4. Twoje dane osobowe będą przechowywane w zależności od podstawy przetwarzania, do momentu odwołania zgody, przedawnienia roszczeń z tytułu umowy, świadczenia  usług  lub  do  momentu  wygaśnięcia  obowiązku  przechowywania  danych wynikającego  z  przepisów prawa,  w  szczególności  obowiązku  przechowywania  dokumentów księgowych.
 5. Prawa osoby której dane są przetwarzane – Każdy czyje dane są przetwarzane ma prawo do:
  a/ dostępu do swoich danych osobowych;
  b/ sprostowania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
  c/ ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  d/ niesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania jeżeli dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub lit. f) RODO;
  e/ cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych, jeżeli ich przetwarzanie oparte jest o zgodę osoby, której dane dotyczą wynikającą z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  f/ wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, narusza Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679;
  – o ile nie zachodzą przesłanki dalszego przetwarzania danych przez Administratora, w szczególności w związku z trwaniem celu przetwarzania.
 6. Odbiorcą danych mogą być:
  a/ Podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, agencje reklamowe i marketingowe, audytowe, pomocy prawnej, podatkowe, rachunkowe, właściwe urzędy skarbowe,;
  b/ Dane osobowe mogą być profilowane, a ich przetwarzanie i podejmowane w związku z tym decyzje ich dotyczące mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w szczególności w przypadku wycofania zgody na dalsze działania marketingowe).