Regulamin

.

Regulamin składania zamówień poprzez system eRozrys

REGULAMIN INTERNETOWEGO SYSTEMU DO OPTYMALIZACJI
I ZAMÓWIEŃ

eRozrys  INTAR

 

  1. 1.      POSTANOWIENIA OGÓLNE, WSTĘP.

1.1. System internetowy optymalizacji i zamówień eRozrys, który działa pod adresem stolarnia.intar.pl  (dalej eRozrys INTAR).

1.2. Regulamin określa zasady realizowania usług w systemie internetowym eRozrys INTAR.

  

  1. 2.      ZASADY KORZYSTANIA Z SYSTEMU.
     

2.1. System internetowy optymalizacji i zamówień eRozrys, służy do dokonywania zakupu usługi cięcia i okleinowania płyt meblowych wraz z materiałami podlegającymi obróbce, przeznaczonymi dla szeroko rozumianej branży stolarskiej.

2.2. Dokonywanie zakupów w systemie eRozrys zarezerwowane jest wyłącznie dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, osób prawnych i spółek prawa handlowego prowadzących działalność gospodarczą w branży stolarskiej.

2.3. Aby uzyskać możliwość dokonywania zakupów poprzez system eRozrys konieczne jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego w którym konieczne jest podanie prawidłowych danych kontaktowych. Każdy klient, który został pozytywnie zweryfikowany przez INTAR SP. Z O.O. zostaje przydzielony do obsługującego go opiekuna handlowego. Imię i nazwisko opiekuna handlowego widnieje w tabeli „Informacje ogólne” po wykonaniu optymalizacji rozkroju. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia przez osoby wcześniej zarejestrowane w systemie eRozrys oraz dokonanie zakupu zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku „Wyślij do realizacji”.

2.4. Złożenie zamówienia zlecenia optymalizacji jest każdorazowo potwierdzane drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej wykorzystującej adres e-mail widniejący w koncie Klienta.

2.5. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zamówione zlecenia wprowadzane za pośrednictwem jego konta oraz zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z ich realizacją.

2.6. Klient odpowiada za zamówione zlecenie, tj.: wybrany materiał (płyta meblowa), wybrane obrzeże (okleina) i jej parametry, wymiary długości i szerokości formatki meblowej, ilość formatek meblowych, zgodność z usłojeniem, wskazanie krawędzi do okleinowania. INTAR SP. Z O.O. nie dokonuje żadnych modyfikacji wprowadzonych danych w całym cyklu obsługi zlecenia.

2.7. Zarejestrowany klient ma możliwość dokonywania nieograniczonej, bezpłatnej liczby optymalizacji rozkroju. Optymalizacje wykonywane w systemie internetowym eRozrys INTAR służą wyłącznie do finalnego złożenia zamówienia na usługę cięcia i okleinowania płyt meblowych w INTAR SP. Z O.O.

2.8. Wszystkie wprowadzane do systemu zlecenia oraz wykonywane w systemie optymalizacje są rejestrowane i mogą być w każdym momencie analizowane przez administratora systemu internetowego eRozrys.

2.9. W przypadku wykonywania optymalizacji w systemie internetowym eRozrys, które nie prowadzą do zawarcia umowy sprzedaży poprzez zamówienie, administrator ma prawo czasowego cofnięcia użytkownikowi dostępu do systemu internetowego eRozrys, do momentu wyjaśnienia braku składania zleceń, bądź też trwałego usunięcia konta w systemie.

2.10. Złożenie zamówienia traktuje się jako skuteczne tylko wówczas kiedy klient złożył je poprzez użycie przycisku "Wyślij do realizacji" widocznego w górnej części okna po wykonaniu poprawnej optymalizacji rozkroju. Przyjęcie przez system internetowy eRozrys każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą elektroniczną za pośrednictwem e-maili wykorzystujących adres e-mail widniejący w koncie Klienta. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez INTAR SP. Z O.O.

2.11. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia wyłącznie do momentu jego akceptacji poprzez dokonywanie kolejnych, bezpłatnych optymalizacji przed złożeniem zamówienia.

2.12. Składając zamówienie, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu systemu internetowego eRozrys i akceptuje jego postanowienia.

2.13. INTAR SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia i nie dokonywania potwierdzeń wadliwie złożonego zamówienia.

2.14. INTAR SP. Z O.O do każdego zamówienia, wystawia dokument sprzedaży, którym jest PARAGON lub faktura VAT.

2.15. Zamówienie zostanie potwierdzone i zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców płyt meblowych oraz oklein oferowanych systemie internetowym eRozrys. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient będzie poinformowany o statusie zamówienia co umożliwi mu podjęcie decyzji
o np. częściowej jego realizacji lub jego anulowaniu.

 

  1. 3.      WARUNKI ZAPŁATY I DOSTAWY TOWARÓW

3.1. Klient ma prawo wybrać jedną z następujących form zapłaty zamówionego towaru:

a) Przelewem na rachunek bankowy:

b) Osobiście w kasie INTAR SP. Z O.O przy odbiorze towaru

c) Za pobraniem przy odbiorze dostarczonego przez firmę kurierską lub transport wewnętrzny zlecenia.

W przypadku dokonywania płatności przelewem, warunki dokonania tej płatności zostaną ustalone indywidualnie między Klientem a INTAR SP. Z O.O

3.2. W potwierdzeniu złożonego zamówienia INTAR SP. Z O.O wskazuje na jedną z następujących form dostawy zamówionego towaru:

d) odbiór osobisty w centrali INTAR SP. Z O.O;

e) dostawa za pośrednictwem transportu INTAR SP. Z O.O;

f) dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej.

3.3. INTAR SP. Z O.O starać się będzie realizować zamówienia Klientów najszybciej jak to możliwe. Informacje o terminie realizacji przekazane będą przez opiekuna handlowego po umieszczeniu zlecenia w obowiązującym harmonogramie produkcji w systemie ERP z zastrzeżeniem pkt 2.15, termin realizacji może ulec wydłużeniu w przypadku dużej ilości zamówień.

3.4. W momencie odbioru przedmiotu zamówienia Klient ma prawo do sprawdzenia zgodności otrzymanego towaru z zamówieniem. Jeżeli towar jest inny niż zamawiany lub towar jest uszkodzony, Klient ma prawo odmówić odbioru produktu i złożyć protokół reklamacji u uprawnionego pracownika INTAR SP. Z O.O.

Wszelkie uszkodzenia mechaniczne (obicia, zarysowania) oraz rozbieżności ilościowe po odbiorze z magazynu lub po dostawie nie będą uwzględniane.

3.5. Przewidywany czas dostawy oraz jej koszt określony jest w opisie produktu. Koszty dostaw mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cenników operatorów.

3.6. W celu usprawnienia procesu realizacji zleceń w systemie internetowym eRozrys Klient informowany jest w swoim profilu jaki tworzy podczas rejestracji o statusie zamówienia. W ramach profilu Klienta systemu internetowego eRozrys każdy Klient będzie otrzymywał na podany przy rejestracji adres e-mailowy wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów.

 

  1. 4.      REKLAMACJE I GWARANCJE

4.1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne to może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych INTAR SP. Z O.O Wady Klient powinien zgłosić niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 5 dni od dnia odbioru towaru.  

4.2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy Klient powinien dostarczyć przedmiot zlecenia na adres INTAR SP. Z O.O widniejący na fakturze.

4.3. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu.

4.4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przez INTAR SP. Z O.O reklamowanego produktu i zgłoszenia reklamacyjnego wskazującego na konkretne wady produktu.

4.5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, wyrób uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), INTAR SP. Z O.O zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje inny. Reklamacja powinna zawierać opis wady wyrobu oraz dzień powstania wady. Usunięcie wady powinno nastąpić do 5 dni roboczych od momentu uznania roszczenia przez INTAR SP. Z O.O.

  1. 5.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. INTAR SP. Z O.O zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie systemu internetowego eRozrys w ciągu dnia,

b) wycofania poszczególnych produktów z oferty systemu internetowego eRozrys,

c) wprowadzania nowych towarów do oferty systemu internetowego eRozrys,

d) przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

5.2. INTAR SP. Z O.O zastrzega sobie możliwość poprawiania błędów w opisie produktów.

5.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

5.4. Umowa zawierana na podstawie niniejszego Regulaminu jest w języku polskim i mają do niej zastosowanie przepisy prawa polskiego.

5.5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy zawartej między INTAR SP. Z O.O a Klientem jest sąd powszechny właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy. Jeżeli powodem jest INTAR SP. Z O.O może sprawę skierować do sądu powszechnego w Poznaniu lub do sądu wskazanego powyżej.

 

 

INTAR SP. Z O.O.